Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Naša spoločnosť BTS NITRA, s.r.o. dodávateľským spôsobom poskytuje bezpečnostnotechnickú službu prostredníctvom vlastných zamestnancov - autorizovaných bezpečnostných technikov.

Pre zamestnávateľov vypracovávame komplexný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) tak, aby boli splnené všetky zákonné povinnosti, ktoré má zamestnávateľ v tejto oblasti.

Vykonávame výchovu a vzdelávanie (školenia) v oblasti BOZP, a to:

  • zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • osôb pracujúcich vo výške a nad voľnou hĺbkou (práce vo výške a nad voľnou hĺbkou)
  • vodičov motorových vozidiel
  • osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenárov)
  • viazačov bremien
  • osôb na obsluhu motorových (vysokozdvižných) vozíkov
  • zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení (strojníkov)
  • osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti (pilčíkov pri inej činnosti)
  • osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva (pilčíkov pri ťažbe dreva)  

Poskytujeme poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

Vykonávame koordinácie bezpečnosti na stavbách pre investorov stavby (stavebníkov) v zmysle nariadenia vlády 396 / 2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.