Služby

Naša spoločnosť BTS NITRA, s.r.o. Vám ponúka:
 
  • bezpečnostnotechnickú službu v zmysle zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (viac informácií pozri v sekcii "SLUŽBY - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci")

  • služby v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany v zmysle zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (viac informácií pozri v sekcii "SLUŽBY - Požiarna ochrana") 

  • výchovu a vzdelávanie (školenia) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a školenia a odbornú prípravu v oblasti ochrany pred požiarmi (viac informácií pozri v sekcii "SLUŽBY - Školenia")

  • koordinácie bezpečnosti na staveniskách v zmysle nariadenia vlády 396 / 2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (viac informácií pozri v sekcii "SLUŽBY - Koordinácia bezpečnosti na stavbách")