Požiarna ochrana

Naša spoločnosť BTS NITRA, s.r.o. dodávateľským spôsobom poskytuje komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom vlastných zamestnancov - technikov požiarnej ochrany.

Pre zamestnávateľov vypracovávame komplexný systém riadenia ochrany pred požiarmi (OPP) tak, aby boli splnené všetky zákonné povinnosti, ktoré má zamestnávateľ v tejto oblasti.  

Vykonávame školenia a odbornú prípravu v oblasti OPP, a to:

  • školenie zamestnancov

  • školenie vedúcich zamestnancov

  • odborná príprava protipožiarnej hliadky právnickej osoby

  • odborná príprava protipožiarnej hliadky fyzickej osoby 

  • odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky

  • odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska

  • odborná príprava osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase